Mažeikių verslininkų asociacijos veikla 2008 m.


Mažeikių verslininkų asociacijos veikla 2008 m.

Sausis
Sausio 7 d. Vyko MVA tarybos posėdis. Sudaryti darbo grupę verslo liudijimų klausimams spręsti.

Sausio 14 d. Vyko MVA tarybos posėdis. Paskelbti nominacijų „Sėkmingai dirbanti įmonė“ ir „Populiariausias vadovas“ konkursai.

Sausio 17 d. R. Petraitis ir V. Raudonius dalyvavo naujų „Aviva“ fondų pristatyme.

Sausio 23 d. MVA nariai dalyvavo Pavasario vid. mokyklos konferencijoje „Ekonominio raštingumo ir verslumo ugdymo patirtis bei plėtros galimybės“. MVA į savo veiklos planą įtraukė punktą „Verslumo ugdymas rajono mokyklose“.

Sausio 25 d. V. Raudonius dalyvavo konferencijoje „Regioninės inovacijų strategijos. Įgyvendinimo perspektyvos“, kurią organizavo Lietuvos inovacijų centras ir KTU regioninis mokslo parkas. Renginio metu buvo pristatyti pagrindiniai regioninių inovacijų strategijų aspektai, jų įgyvendinimo priemonės.

Sausio 30 d. vyko Mažeikių verslininkų asociacijos nariams organizuotas susitikimas su Lietuvos Ambasados komercijos atašė Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje Olga Stravinskiene. Susitikimo metu aptarta kaip MVA nariams įgyvendinti savo interesus Anglijoje.

Vasaris
Vasario 1 d. V. Raudonius dalyvavo Telšių regiono plėtros tarybos posėdyje. Mažeikių verslininkų asociacija patvirtinta apskrities socialiniu – ekonominiu partneriu, atstovausiančiu Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje veikiančias verslo organizacijas Telšių regiono plėtros tarybos darbe su patariamojo balso teise, priimant sprendimus susijusius su ekonominio sektoriaus plėtra apskrityje.

Vasario 4 d. V. Eidimtienė, V. Eidimtas, V. Raudonius dalyvavo AB “Mažeikių nafta” produkcijos realizavimo ir transportavimo plėtros plano pristatyme. Įmonė pristatė produktotiekio tiesimo iki Būtingės terminalo ar iki AB “Klaipėdos nafta” terminalo projektą.

Vasario 4 d. MVA tarybos posėdžio metu prisistatė jaunimo organizacija Junior Chamber International (Tarptautiniai Jaunimo Rūmai). Trumpai papasakota apie šios organizacijos teikiamą naudą įmonių vadovams ir darbuotojams.

Vasario 7 d. MVA nariai dalyvavo Mažeikių strateginio plano pristatyme. Plano rengėja UAB „SOPHUS“ supažindino su Mažeikių rajono socialinės – ekonominės analizės išvadomis, pristatė Strateginio plėtros plano viziją ir prioritetus.

Vasario 7 d. D. Seilius, K. Bartkevičius, V. Raudonius dalyvavo Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų narių metiniame susirinkime. Renginio metu apžvelgta rūmų veikla, įteikti rūmų nario pažymėjimai penkiolikai naujų rūmų narių.

Vasario 12 d. Asociacijoje paskelbti nominacijų „Sėkmingai dirbanti įmonė“ bei „Populiariausias vadovas“konkursai.

Vasario 13 d. MVA prezidentas D. Seilius, Mažeikių rajono meras Vilhelmas Džiugelis, Savivaldybės administracijos atstovai susitiko su AB „Mažeikių nafta“ atstovais. Susitikimo metu aptarti jaunimo užimtumo skatinimo klausimai. AB „Mažeikių nafta“ Viešųjų ryšių direktorius Rosvaldas Gorbačiovas pasiūlė renovuoti sporto aikštynus daugiabučių namų kiemuose.

Vasario 21-23 dienomis asociacijos nario UAB „Rudesta“ iniciatyva Mažeikiuose surengtas tarptautinis fontano meninės idėjos konkursas. Konkurse dalyvavo 29 architektai ir skulptoriai, vertinimo komisijai pateikta 14 darbų. Konkurso objektas – apleista fontano aikštė prie Pavenčių ir Naftininkų sankryžos Mažeikiuose. UAB „Rudesta“ pirmoji Mažeikiuose ėmėsi privačios iniciatyvos viešajai erdvei Mažeikiuose sutvarkyti, paskelbė fontano idėjos konkursą architektams ir pati tą konkursą finansavo.

Vasario 25 d. Verslo centre asociacija organizavo susitikimą su Klaipėdos universiteto prof. Rimantu Didžioku bei Regioninio planavimo centro specialistais, kurie rengia Mažeikių miesto ir rajono bendrąjį planą (žemės paskirties, statybų planavimo ir kt. klausimai) Buvo pristatomi plano rengimo principai, rengėjai išgirdo asociacijos narių pageidavimus bei pastabas.

Vasario 27 d. Mažeikių verslininkų asociacija pasiūlė kasmetinę ICC nominaciją „Partnerystės lyderis“ skirti LSA Prezidentui, Druskininkų merui Ričardui Malinauskui.

Vasario 28 d. Verslo centre asociacija organizavo susitikimą „Verslo popietė su Meru“. Susitikime dalyvavo savivaldybės administracijos direktorius Bronius Kryžius ir finansų skyriaus vedėja Julija Balvočienė. Susitikimo metu buvo pristatytas savivaldybės biudžetas, jo struktūra, formavimo principai.

Vasario 29 d. MVA nariai buvo pakviesti į Telšių verslo inkubatorių dalyvauti Mercuri International seminare “Įmonės valdymas ir vadovavimas žmonėms“. Seminare kalbėta šiomis temomis: „Įmonės veiklos modelis – kuo jis gali būti naudingas kiekvienam įmonės vadovui“, „Vadovavimo žmonėms tendencijos rinkoje (vadovavimo stiliai ir motyvacija)“.

Kovas
Kovo 3 d. MVA tarybos išplėstinis posėdis. Jo metu skirta parama Mažeikių menininkų: Č. Pečetausko, I. Jonušienės, V. Baltučio, R. Kučinskaitės ir V. Tamošiūno išvykai į jų darbų parodą Stendal ir Ostenburg miestuose (Vokietija), priimti nauji nariai, paskelbti 2007 m. nominacijų „Populiariausias vadovas“ ir „Sėkmingai dirbanti įmonė“ rezultatai, aptarta visuotinio MVA susirinkimo darbotvarkė.

Kovo 6 d. V. Raudonius atstovavo asociaciją Šiaulių Universiteto Socialinių mokslų fakultete surengtoje „Karjeros mugėje 2008“. Su Socialinių mokslų fakulteto dekanu aptartos neakivaizdinių bakalauro studijų galimybės Mažeikiuose.

Kovo 14 d. Asociacijos nariai dalyvavo savivaldybėje įvykusiame pasitarime, skirtame Mažeikių rajono strateginio plėtros plano priemonių aptarimui.

Kovo 21 d. Mažeikių verslininkų asociacija išsiuntė raštą Ūkio ministrui prašydama prisidėti prie verslininkų iniciatyvos įsteigti verslo inkubatorių Mažeikiuose.

Kovo 28 d. D. Seilius dalyvavo Telšių regiono plėtros tarybos posėdyje. Tartasi dėl Telšių apskrities teritorijos vystymo koncepcijos, Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos vietinei ir urbanistinei plėtrai, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimui bei pritaikymui turizmo plėtrai 2007-2013 metais.

Kovo 28 d. vyko ataskaitinis Mažeikių verslininkų asociacijos susirinkimas, jo metu pritarta nario mokesčio pakeitimams. Po susirinkimo vyko asociacijos penkių metų jubiliejaus vakaras, įteiktos MVA 2007 m. nominacijos „Populiariausias vadovas“ ir „Sėkmingai dirbanti įmonė“. MVA įmonių darbuotojai buvo pakviesti į Ingos Valinskienės koncertą.

Kovo 29 d. MVA nariai buvo pakviesti į Artūro Blinstrubo 8val. seminarą „Efektyvus įtikinimas paremtas debatų įgūdžiais“

Balandis
Balandžio 7 d. vyko MVA tarybos posėdis. Patvirtintas asociacijos biudžetas 2008 m.

Balandžio 7 d. Asociacijos nariai dalyvavo susitikime su UAB ,,Ūkio banko kapitalo rizikos valdymas“ projektų vadovu Ramūnu Valančiausku „ Kaip teisingai investuoti savo pinigus; Rizikos kapitalo nauda įmonėms“. Buvo pristatyti investiciniai fondai ir rizikos kapitalo fondas.

Balandžio 9 d. V. Eidimtienė, A. Kateiva, R. Radžiūnas, J. Stupakovas ir V. Raudonius dalyvavo seminare, kurį surengė Ūkio ministerija kartu su Lietuvos verslo paramos agentūra Telšių apskrities verslo inkubatoriaus salėje „2007 –2013 m. ES struktūrinė parama verslo plėtrai. Artimiausi kvietimai teikti paraiškas“. Seminaro metu buvo detaliai pristatomos paramos gavimo galimybės pagal priemones: „Intelektas LT+“ (Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklos efektyvumo didinimas privačiame sektoriuje), „Lyderis LT“ (Įmonių produktyvumo didinimas) ir turizmo paslaugų/produktų, įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas.

Balandžio 9 d. MVA nariai dalyvavo Sporto mokyklos salėje vykusioje krepšinio fiestoje. „Teo“ moterų ir „Mažeikių vyrą“ komandoms nuo asociacijos įteiktos dovanos.

Balandžio 10 d. V. Raudonius dalyvavo Šiaulių pramonininkų asociacijos ataskaitiniame susirinkime.

Balandžio 14 d. Asociacijos nariai dalyvavo Mažeikių rajono savivaldybės salėje (Stoties g. 18) vykusiame Mažeikių miesto ir rajono bendrųjų planų koncepcijos pristatyme. Rengėjas – Klaipėdos universitetas.

Balandžio 14 d. Asociacijos nariai dalyvavo Mažeikių rajono savivaldybės 2008-2013 m. strateginio plėtros plano pristatyme visuomenei. Buvo pristatoma Mažeikių rajono 2008-2013 m. strateginio plėtros plano vizija, prioritetai, tikslai, uždaviniai bei priemonės.

Balandžio 21 d. Mažeikių verslininkų asociacija organizavo susitikimą-diskusiją su Giedriumi Bagušinsku – verslo vystymo ekspertu – dėl galimybės pasinaudoti ES struktūrinių fondų parama mokymams. Aptarta praeitų fondų įsisavinimo patirtis; nauda, kurią gavo įmonės, sunkumai, nesėkmės; kaip atsirinkti paraiškų rašytojus, paraiškų rašymo kainodara; kaip nusistatyti mokymų poreikius, kaip pasirinkti tiekėjus.

Balandžio 24 d. Mažeikių verslininkų asociacija kartu su Mažeikių sporto centru pakvietė visus į pavasarinę talką. Talkos metu buvo sutvarkyti Juodpelkio parko plotai aplink tvenkinius, stadionai.

Balandžio 29 d. Asociacijos nariai susitiko su Ukrainos svečių delegacija, kurią sudarė Sumų apskrities valdžios ir verslo sektoriaus atstovai. Asociacijos vykdantysis direktorius Virginijus Raudonius svečiams papasakojo apie rajono įmonių veiklą.

Gegužė
Gegužės 8 d. V. Raudonius dalyvavo Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinėje asamblėjoje. Išrinktas rūmų prezidentas, viceprezidentai ir taryba. K Bartkevičius išrinktas į rūmų tarybą.

Gegužės 12 d. Vyko MVA tarybos posėdis. Priimti nauji nariai; skirta parama VšĮ „Mažeikių sporto centras“ bei Mažeikiuose rengiamai Žemaičių dūdų šventei; suteikta parama LR ambasadai Lenkijoje Lietuvos valstybės, Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos minėjimo renginiui Varšuvoje; nutarta pagal LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ parengti projektą MVA vadovų ir aukštesniosios grandies vadybininkų mokymams; nutarta dalyvauti kartu su Telšių verslininkų asociacija parengtame projekte „Valdžios, verslo ir pilietinio sektoriaus partnerystės stiprinimas Telšių apskrityje“.

Gegužės 13 d. D. Dulevičienė dalyvavo savivaldybės administracijos specialistų ir smulkiųjų verslininkų susitikime. Susitikimo tikslas – aptarti savivaldybės tarybos sprendimo projekte numatytus verslo liudijimų įkainius, įsigaliosiančius nuo šių metų liepos 1 dienos.

Gegužės 20 d. V. Raudonius dalyvavo Lietuvos parodų centre LITEXPO vykstančioje pramonės ir aplinkosaugos parodoje „BaltTechnika 2008“.

Gegužės 22 d. Pasirašyta sutartis su VšĮ „Projektų vadybos centras“ pagal LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ iki 2008-06-20 parengti projektą MVA vadovų ir aukštesniosios grandies vadybininkų mokymams.

Gegužės 27 d. D. Seilius ir V. Raudonius dalyvavo susitikime su Savivaldybės švietimo skyriaus, Politechnikos mokyklos vadovais dėl specislistų rengimo Politechnikos mokykloje. Aptartas specialistų poreikis įmonėms.

Gegužės 28 d. V. Raudonius dalyvavo Mažeikių rajono savivaldybės mero Vilhelmo Džiugelio spaudos konferencijoje dėl Mažeikių ekonominio augimo centro kompleksinės plėtros 2007-2013 m. programoje numatytų projektų, atliktų ir šiuo metu vykstančių darbų.

Gegužės 29 d. D. Seilius dalyvavo Telšių regiono plėtros tarybos posėdyje. Priimta projektinių pasiūlymų pateikimo Telšių regiono plėtros tarybai ir projektinių pasiūlymų apibendrinimo Telšių regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarka.

Gegužės 30 d. vyko seminaras anglų kalba „Internet Marketing for 21-st Century Business“. MVA nariai pasiūlė iniciatyvą siųsti žmones, turinčius atitinkamą kvalifikaciją, į seminarus, kad grįžę parvežtų seminarų medžiagą ir perteiktų visiems suinteresuotiems asociacijos nariams žinias. Į seminarą vyko Jūratė Nicytė marketingo vadybininkė UAB „Ingman ledai“.

Birželis
Birželio 2 d. vyko MVA tarybos posėdis. Pritarta praktinio mokymo centro kūrimui Politechnikos mokykloje bei dalyvavimui darbo rinkos tyrime, kurį atliks pati mokykla.

Birželio 3 d. MVA nariai dalyvavo Savivaldybės posėdžių salėje vykusiame viaduko per geležinkelį statybos galimybių studijos pasiūlymų aptarime. Šešias parinktas vietas viadukui statyti pristatė galimybių studijos rengėjai iš VĮ Transporto ir tyrimų instituto.

Birželio 4 d. MVA nariai dalyvavo Šiaulių arenoje Tele2 organizuotame tarptautiniame seminare vadovams tema – “ Kaip sukurti efektyvų verslo modelį? Verslo procesų nuomos „outsuorcing“ principai ir pasekmės“.

Birželio 6 d. AB „Pieno žvaigždės“ Mažeikių pieninėje vyko susitikimas su delegacija iš Italijos Cava de‘Tirreni (Salerno provincija) miesto. Italijos ambasados ekonomikos atašė Isabella Starnoni bei dr. Bottini domėjosi bendradarbiavimu pienininkystės-sūrininkystės srityje.

Birželio 10 d. MVA nariai dalyvavo susitikime su Ukrainos delegacija pagal TAVI projektą „Telšių (Lietuva) ir Sumų (Ukraina) regionų verslo sektoriaus bendradarbiavimo skatinimas“ savivaldybės salėje. V. Raudonius pristatė asociacijos veiklą. Aptartos bendradarbiavimo tarp apskričių galimybės.

Birželio 12 d. MVA kreipėsi į LR aplinkos ministeriją ir LR Valstybės saugomų teritorijų tarnybą dėl asociacijos nario UAB „Plinkšių Vilistra“. Minėtoms institucijoms siūloma Plinkšių miško biosferos poligono gamtotvarkos plane numatyti galimą durpių telkinio eksploataciją, o steigiant regioninį parką numatyti durpyno teritorijos įjungimą į parką po eksploatacijos pabaigos, jau atlikus rekultivaciją.

Birželio 19 d. Vyko MVA tarybos posėdis, kurio metu nutarta remti II-ąjį Tarptautinį meno festivalį – Mažeikiai 2008.

Birželio 27 d. V. Raudonius dalyvavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“ projekto (toliau – nutarimo projektas) aptarime Ūkio ministerijoje. Buvo svarstoma Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos sudėtis, Tarybos nuostatai.

Birželio 30 d. MVA tarybos posėdyje dalyvavo UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ verslo plėtros ir rinkodaros skyriaus vadovas, kuris asociacijos nariams pristatė teikiamas paslaugas verslo įmonėms. V. Raudonius MVA nariams pristatė MVA narių vadovų ir vadybininkų mokymo iš ES fondų projektą „Mažeikių verslininkų asociacijos narių darbuotojų žmogiškųjų išteklių tobulinimas prisitaikant prie rinkos pokyčių“, kuriame MVA yra pareiškėjas bei TVA projektą „Valdžios, verslo ir pilietinio sektoriaus partnerystės stiprinimas Telšių apskrityje“, kuriame MVA dalyvauja kaip partneris. Posėdyje nutarta į Lietuvos SVV tarybą deleguoti MVA prezidentą Darių Seilių.

Liepa
Liepos 9 d. V. Raudonius susitiko su Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto dekanu Teodoru Tamošiūnu. Mažeikių bendruomenės centro patalpose surengta Ekonomikos bakalauro studijų grupės mandatinė komisija.

Liepos 11 d. MVA nariai išklausė SEB banko prezidento patarėjo dr. Gitano Nausėdos pranešimą apie Lietuvos ekonomikos perspektyvą 2008 – 2010 metams.

Liepos 17 d. LR Ministras Pirmininkas Gediminas Kirkilas priėmė Mažeikių rajono savivaldybės vicemerą Vytautą Mažeikį, Socialdemokratų partijos Mažeikių skyriaus pirmininką bei UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ direktorių Joną Jurkų, Verslininkų asociacijos prezidentą Darių Seilių, laikraščio „Santarvė“ leidėją Alvydą Balčiūną, UAB „Jubana“ vadovą Julių Banį. Vizito tikslas – aptarti daugiafunkcinio sporto komplekso statybos Mažeikių mieste klausimą. Premjeras garantavo, kad bent dalis prašomų lėšų bus numatyta kitų metų biudžete, ir pažadėjo rugpjūčio pabaigoje atvykti į Mažeikius.

Liepos 22 d. MVA vykdantysis direktorius V.Raudonius susitiko su Ukrainos delegacija.

Liepos 24 d. MVA organizavo seminarą „Komandos formavimas Platelių ežero dugne“, kitaip tariant nardymo mokymą ir laisvalaikio praleidimą prie Platelių ežero su firma OKTOPUSAS.

Liepos 24 d., Mažeikių rajono savivaldybės salėje MVA nariai susitiko su delegacija iš Poltavos, Čerkasų regionų (Ukraina) pagal TAVI projektą „Telšių (Lietuva) ir Sumų (Ukraina) regionų verslo sektoriaus bendradarbiavimo skatinimas“

Rugpjūtis
Rugpjūčio 4 d. MVA nariai susitiko su Lietuvos ambasadoriumi Anglijoje Vygaudu Ušacku.

Rugpjūčio 13 d. Lietuvos Socialdemokratų partijos Mažeikių skyriaus vadovo Jono Jurkaus kvietimu, Savivaldybėje lankėsi finansų ministras Rimantas Šadžius ir jo patarėjas Gintautas Bagotyrius. Svečiai susitiko su Savivaldybės vadovais, MVA nariais, verslininkais ir žiniasklaida. Susitikimo dalyviai ministrui išdėstė svarbiausias Mažeikių rajono problemas bei įteikė tris raštus su siūlymais ir prašymais.

Rugpjūčio 14 d. MVA vykdantysis direktorius V.Raudonius dalyvavo Telšių apskrities paslaugų verslui tinklo įstaigų jungtiniame dalininkų susirinkime. Susirinkimo metu aptartas SVV plėtros ir skatinimo strategijos įgyvendinimas Telšių apskrityje.

Rugpjūčio 26 d. AB bankas SNORAS rėngė seminarą „Smulkaus ir vidutinio verslo galimybės taupiai ir efektyviai valdyti įmonę ekonominės krizės sąlygomis“. Seminarą vedė ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto lektorius Benas Adomavičius.

Rugsėjis
Rugsėjo 11 d. MVA nariai pareiškė nuomonę dėl NPD ir MMA didinitmo. Daugumos Mažeikių verslininkų asociacijos narių nuomone minimalaus atlyginimo didinimas – valstybės socialinių reikalų sprendimas verslo sąskaita. Atlyginimas turi būti didinamas už darbo intensyvumą ir atsižvelgiant į rinkos faktorius, o ne išleidžiant direktyvas. Lietuvoje jau nebeliko jokių prioritetų vystyti verslą, lyginant su kaimyninėmis šalimis, o didinant ne pagal rinkos dėsnius atlyginimus būtų dar labiau mažinamas Lietuvos įmonių konkurencinis pranašumas. Ypač tai palies įmones, kuriose dėl darbo pobūdžio reikalinga įdarbinti daugiau darbuotojų nekvalifikuotiems darbams. Tačiau MVA nariai pritarė nuomonei, kad NPD reikalinga didinti iki 500 Lt.

Rugsėjo 15d. Ūkio ministerijoje įvyko pirmasis Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos, į kurios sudėtį įeina ir MVA, posėdis. Posėdžio metu išrinkta 11 narių valdyba, tarp kurių yra ir MVA.

Rugsėjo 15 d. MVA Tarybos nariai susitiko su TVA ir TAVI nariais.

Rugsėjo 17 d. Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro Mažojoje salėje įvyko Mažeikių miesto transporto srautų optimizavimo galimybių studijos (Viaduko per geležinkelį) viešas svarstymas.

Rugsėjo 19d. MVA, Mažeikių rajono savivaldybė ir VšĮ Mažeikių sporto centras pasirašė Memorendumą dėl Daugiafunkcinio sporto komplekso Mažeikių mieste projekto įdyvendinimo.

Rugsėjo 19d. Rajono savivaldybės salėje vyko MVA atstovų susitikimas su LR Ministru pirmininku Gediminu Kirkilu.

Rugsėjo 20 d. vyko MVA Sporto ir pramogų šventė. Dalyvavo 22 įmonės, o bendras dalyvių skaičius siekė 600 žmonių. Šventę organizavo VšĮ Mažeikių sporto centras. Rugsėjo šeštadienis praleistas sportiškai, linksmai ir turiningai.

Rugsėjo 29d. įvyko Ūkio ministerijoje Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos Valdybos posėdis. Posėdžio metu aptarti valdybos veiklos principai ir strategija.

Rugsėjo 29 d. MVA nariai susitiko su 9 iš 14 kandidatų į LR Seimą. Kandidatai pristatė savo partijos tikslus, uždavinius, porą žodžių tarė apie save. Verslininkai ir kandidatai susitikimo metu sprendė aktualius Mažeikių verslui ir pramonei klausimus.

Spalis
Spalio 9 d. MVA nariai susitiko su Lietuvos Verslo darbdavių konfederacija ir neformalioje aplinkoje aptarė verslui aktualias problemas. Susitikimo metu buvo diskuuojama apie Šiaulių ir Telšių apskričių specifiką ir problemas.

Spalio 21 d. MVA nariai Verslo ir turizmo centre susitiko su 4 kandidatais į LR Seimą: J.Jurkumi, S.Giedraičiu, J.Ramonu ir J.Stanevičiumi dėl bendradarbiavimo susitarimo. Po kandidatų prisistatymo ir diskusijų tik du iš keturių pasirašė bedradarbiavimo susitarimą su MVA, tai J.Jurkus ir J.Stanevičius, bet su patabomis.

Spalio 30 d. įvyko Šiaulių universiteto ir Mažeikių verslininkų asociacijos susitikimas „Verslo ir mokslo partnerystė“. Susitikime dalyvavo per 50 studentų ir 10 dėstytojų, bei apie 20 MVA įmonių narių. Lankytasi AB“Pieno žvaigždės“ Mažeikių pieninė.

Lapkritis
Lapkričio 13 d. MVA vykd.direktorius Virginijus Raudonius dalyvavo „Patraukliausio Šiaulių darbdavio‘08“ iškilmingoje apdovanojimų ceremonijoje, kuri vyko Frenkelio rūmų viloje Šiauliuose.

Lapkričio 14 d. V. Raudonius dalyvavo Ūkio ministerijoje vykusiame Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos Valdybos posėdyje, kurio pagrindinis klausimas – naujosios Vyriausybės numatomos vykdyti mokesčių politikos gairės ir įtaką Lietuvos ekonomikos raidai.

Lapkričio 19 d. MVA kartu su ažeikių policijos komisarais surengė šaudymo varžybas policijos komisariate. Dalyvavo apie 30 žmonių iš 10 MVA įmonių. Individulioje rungtyje vyrų tarpe daugiausiai taškų surinko MR Policijos komisariato komisaras Alfonsas Motuzas. Individualioje rungtyje moterų tarpe daugiausiai taškų surinko ir nugalėtoja tapo Omnitel Šiaulių regiono vadovė Loreta Suodaitienė.

Lapkričio 26 – 30 d. MVA nariai vyko į Londoną į konferenciją „Verslo plėtra į Didžiąją Britaniją“. Kelionės metu asociacijos nariai aplankė Lietuvos ambasadą Anglijoje, susitiko su Anglijos verslininkais, suinteresuotais veiklą plėtoti Lietuvoje, bei Lietuvos verslininkais veiklą plėtojančiais Anglijoje, aplankė lietuvišką bažnyčią ir susitiko su kunigu Petru Tverijonu.

Gruodis
Gruodžio 5 d. MVA prezidentas Darius Seilius ir vykd.direktorius Virginijus Raudonius dalyvavo Telšių verslo inkubatoriuje vyksiame susitikime su Vakarų regiono asocijuotomis verslo struktūromis dėl valdančiosios koalicijos parengto antikrizinių priemonių plano ir dėl Vakarų regiono asociacijuotų struktūrų Tarybos (bendradarbiavimo sutarties) parengimo/sudarymo.

Gruodžio 15 d. rajono Savivaldybės salėje vyko posėdis dėl dujų vamzdyno operatoriaus Mažeikiuose UAB „Intergas“ pateiktų pasiūlymų, pagal kuriuos ruošiamasi drastiškai pakelti fiksuotus mokesčius nuo š.m. gruodžio 1 d. Posėdyje dalyvavo rajono meras V. Džiugelis, savivaldybės administracijos atstvai, spaudos atstovai, MVA vykd. direktorius V. Raudonius, UAB „Saurida“ direktorius S. Rancas, UAB „Ingman ledai“ direktorius V. Radvilas, UAB „Aremikas“ direktorius R. Jurkus, UAB „Intergas“ valdybos narys R. Šeibelis, UAB „Intergas“ gen. direktorius D. Lasevičius.

Gruodžio 22 d. V. Raudonius dalyvavo Ūkio ministerijoje vykusiame Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos Valdybos posėdyje, kurio darbotvarkę sudarė šie klausimai – geresnio reglamentavimo programos įgyvendinimas, verslo apmokestinimas, viešųjų pirkimų sistemos tobulinimas gerinant SVV galimybes dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.